Regulamin - Kancelaria Radcy Prawnego - Monika Ośmiałowska

Regulamin


 1. Niniejszy Regulamin udzielania porad prawnych za pośrednictwem Internetu, zwany dalej regulaminem określa zasady udzielenia porad prawnych na rzecz osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej z wykorzystaniem Internetu.
 2. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, nr 144, poz.1204)
 3. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania zapłaty po uprzednim zgłoszeniu za pośrednictwem wskazanego formularza zgłoszeniowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz akceptacji treści niniejszego Regulaminu.
 4. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Klienta osobom trzecim treści i informacji przekazanych w związku ze świadczoną usługą.
 5. Kancelaria ma prawo odmówić udzielenia porady prawnej w przypadku gdy treść świadczonej usługi powodowałaby lub mogłaby spowodować naruszenia prawa.
 6. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego lub po przesłaniu wiadomości pocztą elektroniczną Kancelaria dokonuje analizy przedstawionego zagadnienia prawnego, a także dokonuje wyceny usługi, ustala czas jej wykonania i przesyła ją Klientowi do akceptacji. Czas na przesłanie informacji zwrotnej wynosi 4 godzin od momentu zapoznania się z treścią zgłoszenia.
 7. Jeżeli kwota wyceny oraz wskazany termin wykonania usługi zostanie przez Klienta zaakceptowany, należy dokonać wpłaty na podany przez Kancelarię, w informacji zwrotnej, rachunek bankowy.
 8. Wycena zależy od stopnia skomplikowania danej sprawy, a także nakładów czasowych prawnika rozpatrującego zagadnienie prawne.
 9. Termin rozpoczęcia usługi rozpoczyna się z dniem zaksięgowania wpłaty i wynosi od 4 do 72 godzin. W sprawach skomplikowanych istnieje możliwość przedłużenia terminu wykonania usługi, o czym Klient zostanie indywidualnie poinformowany w pierwszej informacji zwrotnej.
 10. W przypadku, gdy przedstawione przez Klienta informacje będą niewystarczające, Kancelaria skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną, co może wydłużyć termin udzielania odpowiedzi. W wymienionym przypadku Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną zwłoką klienta w udzieleniu dodatkowych informacji niezbędnych do świadczenia usługi.
 11. Termin do udzielenia odpowiedzi liczy się od momentu uzyskania przez Kancelarię pełnych danych od Klienta, w przypadku gdy zachodzi konieczność uzupełnienia zagadnienia o istotne dane, dokumenty lub informacje, które uniemożliwiają udzielenie odpowiedzi.
 12. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za podanie niepełnych danych lub danych nieścisłych o stanie faktycznym, a także za spóźnione uzupełnienie informacji.
 13. Usługa jest uznawana za wyczerpującą i rzetelną, jeżeli obejmuje okoliczności faktyczne i dokumenty dostarczone przez Klienta. Niedostarczenie, niepełne dostarczenie lub nieprawidłowe dostarczenie danych przez Klienta pozostaje bez wpływu na prawidłowość i rzetelność wykonanej usługi i wyklucza jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu względem Kancelarii.
 14. Porad prawnych udziela radca prawny Monika Ośmiałowska, wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez okręgową izbę radców prawnych w Gdańsku pod numerem GD.E-250.
 15. Kancelaria świadczy usługi z uwzględnieniem postanowień Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.
 16. Kancelaria oświadcza, iż zachowa w tajemnicy wszystko, o czym dowiedziała się w związku z realizacją usługi.
 17. Klient, który ma zastrzeżenia do merytorycznej treści udzielonej porady prawnej oraz terminu jej udzielenia, ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 18. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu zgłoszenia.
 19. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail podany przez Klienta.
 20. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.
 21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw, w tym ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.