Usługi - Kancelaria Radcy Prawnego - Monika Ośmiałowska

Zakres usług


Wychodząc naprzeciw potrzebom Klienta pomoc prawna świadczona jest w zależności od jego potrzeb w siedzibie Kancelarii, w miejscu wskazanym przez Klienta lub poprzez wykorzystanie najnowszych technik telekomunikacyjnych.

Kancelaria specjalizuje się w następujących gałęziach prawa. W celu zapoznania się z ofertą proszę wybrać odpowiedni dział.

 • Prawo gospodarcze
  • Doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy oraz sposobu prowadzenia działalności gospodarczej;
  • Przygotowanie projektów stosownych aktów założycielskich, umów spółek, statutów;
  • Postępowanie rejestrowe;
  • Obsługa korporacyjna istniejących przedsiębiorców;
  • Przygotowanie i analiza projektów umów, listów intencyjnych, porozumień etc.
  • Reprezentacja wobec Kontrahentów, wierzycieli, dłużników, przed organami administracji publicznej, a także przez Sądami Sądem Najwyższym, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • Windykacja należności, dochodzenie należności w postępowaniu sądowym, monitorowanie postępowania egzekucyjnego;
 • Prawo cywilne
  • Postępowania w sprawie dochodzenia roszczeń z rękojmi za wady prawne i fizyczne rzeczy sprzedanej – głównie nieruchomości, a także odszkodowań;
  • Ochrona własności
  • Zniesienie współwłasności;
  • Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych;
  • Doradztwo w postępowaniach spadkowych
  • Sporządzanie umów cywilnoprawnych
 • Prawo pracy
  • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, m.in. negocjacje, zatrudnianie kadry menadżerskiej i kluczowych pracowników;
  • restrukturyzacja zatrudnienia
  • mobbing i ochrona dóbr osobistych
  • wewnętrzne polityki i kodeksy
  • relacje ze związkami zawodowymi, negocjacje, porozumienia, układy zbiorowe pracy, spory zbiorowe, strajki;
 • Prawo nieruchomości
  • Doradztwo przy zawieraniu umów przedwstępnych i ostatecznych z deweloperami ;
  • Przygotowywanie i analiza deweloperskich umów sprzedaży;
  • Rozwiązywanie sporów pomiędzy Inwestorami a Wykonawcami inwestycji, Deweloperami i ich Klientami, negocjacje, postępowanie mediacyjne, postępowanie sądowe;
  • Prowadzenie postępowań w sprawie obniżenia wartości nieruchomości z tytułu wad budynków;
  • Pomoc prawna w zarządzaniu nieruchomościami dla zarządców nieruchomości oraz wspólnot mieszkaniowych;
  • Audyt nieruchomości
  • Dochodzenie odszkodowań od firm przesyłowych, posiadających słupy energetyczne, sieci gazowe lub wodociągowe na prywatnych nieruchomościach;
  • Ustanawianie służebności przesyłu;
  • Analiza i opracowywanie umów w zakresie obrotu nieruchomościami, najmu, dzierżawy;
  • Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z nieruchomościami( użytkowanie wieczyste, opłata adiacencka, renta planistyczna)
 • Prawo upadłościowe
  • Doradztwo i reprezentacja na wszystkich etapach postępowania upadłościowego i naprawczego;
  • Przygotowywanie wniosków o upadłość likwidacyjną oraz o upadłość z możliwością zawarcia układu;
  • Analiza ryzyka związanego z zawieraniem umów i dokonywaniem czynności z przedsiębiorcami, będącymi w stanie upadłości.
 • Odszkodowania (Kancelaria współpracuje z prawnikami posiadającymi wieloletnią praktykę w dochodzeniu odszkodowań)
  • Dochodzenie odszkodowań za:
   • wypadki komunikacyjne;
   • błędy medyczne
   • wypadki przy pracy
  • Pomoc w uzyskaniu:
   • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
   • zadośćuczynienia dla członków rodziny za śmierć osoby bliskiej;
   • zwrotu kosztów leczenia, opieki, rehabilitacji;
   • zwrotu utraconych dochodów