Współpraca - Kancelaria Radcy Prawnego - Monika Ośmiałowska

Wsółpraca


Wysokość oraz forma wynagrodzenia Kancelarii z tytułu świadczenia usług jest każdorazowo ustalana w porozumieniu z Klientem. Propozycja wynagrodzenia uwzględnia stopień zawiłości sprawy oraz przewidywany nakład pracy. Dostosowując się do potrzeb Klientów, Kancelaria proponuje trzy systemy rozliczeń. W zależności od rodzaju zleconego zadania i oczekiwań Klientów, poniżej prezentowane systemy rozliczeń mogą występować w formie mieszanej.

 • SYSTEM GODZINOWY
  • Wynagrodzenie obliczane w oparciu o tę stawkę godzinową stanowi iloczyn godzin poświęconych na zlecone zadanie i uprzednio ustalonej stawki godzinowej. W ramach tej formy rozliczeń Klient otrzymuje na koniec każdego miesiąca lub po wykonaniu zleconego zadania szczegółowe zestawienie podjętych przez Kancelarię działań.
 • SYSTEM RYCZAŁTOWY
  • Forma ta obejmuje dostosowane do oczekiwań Klientów stałe wynagrodzenie za zlecone zadanie. W zależności od rodzaju świadczonych usług w ramach tego systemu przewidujemy następujące warianty ustalania honorarium:
  • bieżąca obsługa prawna – system ten przewiduje stałą stawkę wynagrodzenia za ustaloną liczbę godzin pracy Kancelarii w danym miesiącu, co pozwala Klientom na optymalizację ponoszonych kosztów obsługi prawnej, bowiem w tym systemie stawka za godzinę pracy Kancelarii jest niższa niż stawka za godzinę pracy w systemie godzinowym;
  • wynagrodzenie za prowadzone postępowanie sądowe- system ten przewiduje wynagrodzenia ryczałtowego oraz wynagrodzenie za reprezentowanie na poszczególnych rozprawach, przy czym tak ustalone wynagrodzenie obejmuje także pisma procesowe w sprawie;
 • SYSTEM SUCCESS FEE
  • Proponowana w ramach tego systemu forma rozliczenia obejmuje ustaloną z Klientem niską kwotę wynagrodzenia ryczałtowego oraz dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy